www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

ทุกหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี