www.inews.click

ข่าวไอนิวส์ ข่าวเพชรบูรณ์

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ

1 min read

เพชรบูรณ์ – พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับฟังความคิดเห็น

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับเพื่อให้เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วม

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้ว และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชนสังคมและระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเสนอประเด็นปัญหาแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในโครงการขยายช่องทาง 4 ทางจราจรทางหลวงหมายเลข 1-2 ระหว่างอำเภอหล่มสัก – อำเภอคอนสาร กม 366 + 089 ถึง กม. 448 + 190 ระยะทาง 82.101 กิโลเมตร ที่ติดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้พิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมว่าควรขยายเป็น 4 ช่องจราจรหรือปรับปรุงเป็นมาตรฐานทางชั้น1 ประเด็นปัญหาการทำแปลงเกษตรมาตรฐานGAP ของประเทศไทย ประเด็นปัญหาการพัฒนาสนามบินเพชรบูรณ์ และประเด็นปัญหาการผลักดินให้รถไฟมาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ซึ่งหลังจากการติดตามรับฟังความเห็นในครั้งนี้แล้ว สมาชิกวุฒิสภา จะได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในพื้นที่ รวบรวมและนำเสนอผ่านกระบวนการทางรัฐสภาต่อไป

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

386 total views, 2 views today